0 Ирена Фрчкоска
 
MK | EN | ALB
АДВОКАТ
ИРЕНА ДАНАИЛОВА ФРЧКОСКА
 
 
 
 
Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Република Македонија од 2004 година. Носител на Канцеларијата е Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска од Скопје, која дипломирала на Правниот Факултет Јустинијан Прима при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во 2001 година, на Катедра по Граѓанско право и граѓанска постапка.
 
Канцеларијата ја сочинуваат уште 2 соработници, сите дипломирани Правници, со искуство и со положен Правосуден испит
Трговско и корпоративно право
Банкарство
Граѓанско право и судска постапка
Управно право и управна постапка
Кривично право
Меѓународно право
Заштита пред Меѓународни судови
 
Нашиот правен тим се состои од:
 
Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска
.....................................................................
 
Правни соработници:
 
Адвокат Владимир Данаилов
Андријана Арсовска - Адв. стручен соработник
 
Адвокатска канцеларија - Ирена Фрчкоска. Изработка 2011
Дизајн и хостинг: UnetInteractive